Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - zwanego dalej Rozporządzeniem - informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania oraz prawach osób których dane są przetwarzane:

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Joanna Połonczyk Centrum Języka Rosyjskiego MASZA (NIP: 7421952523) z siedzibą w Olszytnie.

Miejsce przetwarzania danych osobowych: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 22/2; 10-112 Olsztyn.
Telefon: +48 888 849 514
Email: biuro@masza.com.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • udzielenia odpowiedzi na wiadomość podaną w formularzu na stronie internetowej "masza.com.pl"
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia;
  • art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Powierzenie Pani/Pana danych osobowych może być nastąpić wyłącznie podmiotom realizującym zadania w imieniu Administratora Danych Osobowych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Nie będziemy przekazywać państwa danych nikomu. Państwa dane zostaną tylko u nas.
Do momentu odpowiedzi wysłaną wiadomość.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia
  • żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa wyrażenia zgody lub jej cofnięcie uniemożliwia realizację celów wskazanych w pkt I.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.